Easterbridge

Forside : Produkter : Netværk : Kontakt

Masteruddannelse i Fri Software

Af Anne Østergaard,
Medlem af FSF Europe og GNOME Foundation

Masteruddannelse i Fri Software etableres nu i EU


Projektet vil være nyskabende i sin art i Europa og måske endda globalt.

Kælenavnet er "Master Libre", så der vil stå Libre Software i denne artikel.

"Ny universitetsuddannelse i Libre Software kan komme til at danne model for opbygning af uddannelser og samarbejde mellem universiteter både i EU og globalt - også på helt andre fagområder end IT- og software teknologiområdet, udtaler Jesus Gonzalez Barahona, der er professor ved Kong Carlos Universitetet i Madrid."

Det oprindelige initiativ Fem universiteter i EU var de oprindelige initiativtagere til oprettelsen af en fælles, selvstændig universitetsuddannelse i Libre Software. Det var professor Jesus M. Gonzalez Barahona fra universitetet Rey Juan Carlos( URJC) i Madrid i Spanien, der sammen med ligesindede kræfter fra 4 andre universiteter i Frankrig, Spanien og Portugal tog de første skridt til "Master Libre"- projektet.

På et møde i Madrid i begyndelsen af 2004 mødtes repræsentanter fra 12 forskellige universiteter i Europa og blev enige om at slå sig sammen om at udfærdige en fælles EU- ansøgning, der indeholder forslag til udformning og sammensætning af en fælles masteruddannelse i Libre Software.

Libre Software bliver mere og mere udbredt dag for dag både i Europa og ikke mindst på globalt plan og berører derfor mange forskellige livsaspekter. Libre Software berører den teknologiske, den politiske og ikke mindst den kulturelle udvikling i vore lokale samfund, og på sigt verdenssamfundet.

Selve uddannelsen vil være sammensat sådan, at de folk, der har den bedste kompetence indenfor en række områder, hvor Fri Software anvendes, kan dele deres erfaringer og teoretiske viden med de studerende.

Det er meningen at de studerende skal kunne mødes 3 - 4 gange i løbet af de 1½ - 2 år uddannelsen varer, i en periode på 3 - 4 uger til intensive kurser. Samtidig vil dele af studierne være elektronisk baseret ved fjernundervisning kombineret med perioder af undervisning på det stedlige universitet.

"Gennem de seneste år har vi set at brugen af Libre Software er øget betydeligt i alle dele af verden. For hver 1½ - 2 år har vi kunnet konstatere at brugen er blevet øget med det dobbelte på næsten alle parametre. Studier tyder på at denne trend fortsætter", udtalte professor Jesus Gonzalez Barahona."

Ideen om at etablere en ny masteruddannelse i Libre Software har været drøftet gennem længere tid i forskellige grupper af eksperter på dette område i EU: [OSS-DK Oct 2002], [OSS-NO Oct 2003], [OSDC-SIDA 2004].

Stigende efterspørgsel I øjeblikket er der en stigende interesse indenfor IT-industrien i Libre Software, mens der kun har været få og ikke særligt specifikke studier der specielt har fokuseret på Libre Software. Det gælder for alle europæiske universiteters vedkommende.

Virksomheder, organisationer og den offentlige administration efterspørger professionel og uddannet arbejdskraft både med speciale i datalogi, men også personer, der har en anden uddannelsesmæssig baggrund og en tilbundsgående viden om Libre Software fra et holistisk/ helhedssynspunkt, herunder for eksempel folk med en økonomisk-, en juridisk-, sociologisk-, datalogisk- eller administrativ baggrund.

Efterhånden som flere og flere organisationer går over til brug af Libre Software, vil Libre Software blive integreret i mange administrationers IT-policy og efterspørgslen efter flere og flere specialister på alle disse emneområder vil blive markant forøget.

Adskillige masterprogrammer har allerede set dagens lys eller er på planlægningsstadiet [UOC 2003], [UniPisa 2004] og en række universiteter har derfor slået sig sammen om at udarbejde et forslag til en fælles og ensartet masteruddannelse.

Selv om de eksisterende uddannelser er begyndt at opfylde nogle af behovene indenfor de højere uddannelser og kan tilbyde uddannelser, der er stor efterspørgsel efter, så er disse studier ikke skabt med henblik på at være en fuldendt masteruddannelse indenfor Libre Software.

Man må i dag kunne tilbyde en samlet pakke af studier, hvor der stilles høje krav. De nuværende uddannelser er ikke skabt til at være en generisk masteruddannelse med et struktureret og holistisk- det vil sige et helhedsmæssigt udgangspunkt, og de indgår heller ikke i Bologna- rammeaftalen* som en primær målsætning.

*Bologna- rammeaftalen: "The Bologna Declaration is a statement of intent to establish a European Learning Space that principally enables mobility of students, staff, transferability of credits and compatible learning cycles."

Derfor er der nu blevet taget et fælles europæisk initiativ med økonomisk støtte fra den regionale regering i Madrid til at undersøge mulighederne for at etablere en ensartet, fælles masteruddannelse i EU i Libre Software, der hører ind under Bologna- rammeaftalen.

Fem universiteter slog sig sammen i 2002.

De fem tog i fællesskab initiativ til at annoncere "Master Libre"- projektet og oprette en mailingliste. Efter et par indledende møder aftalte de fem og yderligere en række universiteter, der følte et lignende behov, sig for at de ville slå sig sammen om at udfærdige en fælles ansøgning om EU-midler. Det skete på et møde i Madrid i begyndelsen af 2004 .

Ansøgningen der indeholder forslag til udformning af en fælles masteruddannelse i Libre Software blev fuldført i februar 2004.

Åbent projekt Projektet har fra begyndelsen været tænkt som et åbent projekt hvor alle, både institutioner, industrien og Fri Software samfundet har haft mulighed for at komme med bidrag og synspunkter.

Foruden en mailingliste med flere end 30 deltagere og en webside med information og med en åben debat om hvordan uddannelsen skulle kunne udformes og sammensættes, er der blevet lavet præsentationer i Bruxelles i Belgien, i Soissons i Frankrig og i Madrid i Spanien.

På det seneste møde i februar 2004, hvori 8 universiteter deltog, blev det besluttet at følge op på initiativet og endeligt etablere en masteruddannelse omkring 2006, helt indenfor Bologna- rammeaftalen og med en fælles titel og med fælles og specifikke mål.

Da denne hensigtserklæring blev offentliggjort besluttede flere universiteter, som allerede havde været aktive i udformningsfasen, sig for at gå med i projektet.

Tolv ansøgere nu og flere siden Derfor søger de tolv deltagere nu om EU - midler til finansiering af opbygningen af Master Libre- uddannelsen, således at flere universiteter forhåbentlig kan følge efter dem og komme til at deltage på et senere tidspunkt.

De vil i så fald kunne nyde godt af den allerede igangværende uddannelses konstruktion og andet materiale som er blevet udarbejdet og beskrevet indenfor projektets rammer.

Mål og målsætninger

Den helt overordnede målsætning for projektet er at tilvejebringe en masteruddannelse af høj kvalitet indenfor Libre Software og Open Source Software, der passer ind på området for den højere europæiske uddannelse, med samarbejde mellem adskillige europæiske universiteter, som hver især bidrager med deres allerede store erfaringer på området.

Mere detaljeret er nogle af disse særlige mål at sammensætte eller udforme en masteruddannelse, der supplerer og kompletterer den viden og de kundskaber som ingeniørerne har, med den, som andre professionelle faggrupper har i relation til moderne informationsteknologi med en dybtgående viden om Libre Software- verdenen, og dennes særegenheder og de nye muligheder, som Fri/ Libre Software har at tilbyde.

Her skal det fremhæves at "Fri / Libre Software bevægelsen" (eller "the community") ikke kun handler om "software", men også om den udfordring som software stiller informationssamfundet ovenfor, - nemlig at vi vælger en effektiv og demokratisk model for informationsbehandling generelt.

Synliggørelse af lokal viden og kompetencer

Navnlig i disse tider hvor "alt" kan flyttes ud til lavprislande, kan det være værdifuldt at kunne pege på, at der allerede i dag findes lokal viden og kompetence uden hvilken lokalsamfundene vil gå glip af innovation og udvikling og dermed på sigt kan risikere at stagnere eller blive affolkede.

Derfor er det vigtigt at have en bæredygtig, langsigtet målsætning for videreudviklingen af vidensamfundet.-

Libre Software bygger blandt andet på at indsamle viden nedefra i samfundet og op, og undervejs finjustere og præsentere denne viden i en åben proces, hvor alle har mulighed for at deltage og blive hørt.

Det er meningen at tilbyde en moderne, mangfacetteret uddannelse på et område der dækker adskillige discipliner.

Det er således hensigten at undervisningen skal foregå på et fælles sprog, nemlig engelsk og foregå på adskillige samarbejdende europæiske universiteter samtidig.

Størstedelen af materialet er i dag på spansk, og det er et stærkt ønske at kunne tilbyde en lignende uddannelse også i Sydamerika. (Det findes programmer i den latinske del af Europa, hvor man uddeler midler til en sådant samarbejde). Det er klart at engelsk er et etableret sprog i dataverdenen, men uddannelsen behøver ikke kun at blive givet på engelsk, specielt hvis vi tænker på vigtigheden af de lokale tilpasninger (specielt i udviklingslande) og den betydning for de lokale økonomier, som en software- udviklingsmodel baseret på Fri / Libre Software kan have. Jeg forudser, at projektet ender med at blive globalt.

Alle indbydes til at deltage aktivt Der skal tages hensyn til bidrag fra velkendte professionelle firmaer, institutioner og Libre Software samfundet både hvad angår udformningen og gennemførelsen af uddannelsen.

Planerne går ud på at udforme uddannelsen så den er så åben som muligt med offentlige diskussioner, udfærdigelse af rapporter til kommentering og præsentationer og foredrag i møder, der har relation til Libre Software.

Uddannelsesmodellen kan danne skole Den valgte opbygning af uddannelsen kan også benyttes som model og inspiration af andre institutioner, som ikke deltager i dette projekt, til at indføre deres egne former for masterstudier eller andre typer af uddannelser.

Der vil blive en blandet undervisning både lokalt på det enkelte universitet med lokale lærerkræfter og ved brug af fjernundervisning med såvel lokale som andre lærerkræfter, ved at flytte alle studerende og lærerkræfter til een fælles lokalitet under meget intensive perioder og ved at anvende Internettet og dets mange arbejdsredskaber gennem resten af det akademiske år. Et eksempel kunne med dagens teknologi være wiki.

Udvikling af ny software og undervisningsmaterialer bliver under frie licenser. Når det er nødvendigt vil ny software blive udviklet eller integreret for at understøtte særlige behov i undervisningens grundudformning og al denne software vil blive frigivet under frie licenser.

I undervisningen vil man benytte sig af de metoder og processer der er almindelige indenfor Libre Software samfundet for at forbedre kvaliteten. Der tænkes her på fejlrapporteringssystemer og "peer review" af materialer foruden mere traditionelle kvalitetssikringsmetoder.

Oversættelse til andre sprog end engelsk vil blive understøttet og opmuntret, både ved hjælp af tekniske hjælpemidler og ved at frigive materiale under passende frie licenser.

Opsummering:

Kort sagt, den grundlæggende ide´ kan opsummeres som følger: "At den studerende kan nå til det samme niveau som en person med en god og komplet viden indenfor Libre Software- verdenen besidder, efter at den studerende har fulgt masteruddannelsen omhyggeligt. "

Projektets innovative aspekter:

De mest innovative aspekter ved dette forslag er de multi - og interdisciplinære foranstaltninger der dækker økonomi, sociologi, jura, administration og softwareudvikling med mere... ja, hvorfor ikke også inkludere de kreative miljøer.

Det vil være oplagt at tænke sig et samarbejde med musik- og kunstfagene som ønsker en stærkere IT-orientering indbygget i deres studieprogrammer.

Det vil også kunne give muligheder for hidtil oversete markedsføringsmuligheder af uddannelser og senere efter uddannelsen af alt muligt andet- når de studerende har lært sig grundprincipperne og værdierne i samarbejdsmodellen og i – arbejdsformen , der er gældende indenfor udviklingen af Libre Software.

Initiativtagerne har tænkt sig en uddybning af de åbne samarbejdsmekanismer mellem studerende og lærere, med eksterne brugere af det tilvejebragte undervisningsmateriale, med andre undervisere, der er interesserede i erfaringerne fra projektet og med Libre Software- samfundet i sin helhed.

Der vil ske en mobilisering af kompetencer fra mange europæiske universiteter. Det er nemlig udelukket at et enkelt universitet i øjeblikket har alle de erfaringer og ressourcer der er nødvendige for gennemføre bare de foreslåede ting.

Et sådant samarbejde vil også uundgåeligt styrke og øge de deltagende institutioners og lærerkræfters egne kompetencer.

Nyskabende effekt Dette vil blive det første samarbejde af denne art i Europa, som involverer de fleste af de universiteter, der allerede er aktive på dette område og projektet vil bidrage til udviklingen og evalueringen af nye kvalitetssikringsmekanismer i forbindelse med højere uddannelser.

Udformningen og gennemførelsen af denne masteruddannelse i Libre Software vil vise nye måder at samarbejde på mellem uddannelsesinstitutioner, og nye modeller for og måder at gennemføre fælles karakterer på, med en ny kombination af undervisning på det stedlige universitet og fjernundervisning.

Der findes i dag næsten ingen "internationalt godkendte fællesuddannelser" med et fælles indhold og en fælles karaktergivning, der bevirker at personer med denne universitetsgrad frit kan bevæge sig rundt på det globale arbejdsmarked og få deres uddannelser forstået og godtaget. Det nærmeste man i dag kommer en international grad er det såkaldte "Diplome Supplement".

Livslang læring for alle Dette projekts karakteristika vil gøre det særlig velegnet til livslang læring, med eller uden officiel indskrivning under masteruddannelsen.

Der vil blive foretaget undersøgelser af nye måder at dele og producere viden på, med redistribution af alle materialer, tekster og optagelser, studenterarbejder med mere under frie licenser.

Pædagogiske fremgangsmåder.

Som det allerede er blevet forklaret i detaljer vil den generelle fremgangsmåde være en blandet form for undervisning. Der vil være perioder med intensiv undervisning på det stedlige universitet, assisteret af lokale lærerkræfter, hvor de studerende og lærerne mødes i ca. seks uger ud af hver seks måneder. Resten af den akademiske periode vil bestå af fjernundervisning understøttet af Internettets arbejdsredskaber og med lokale lærerkræfter.

Yderligere vil visse særlige Libre Software- udviklingsprocesser blive afprøvet som mulige pædagogiske fremgangsmåder.

Der bliver tale om samarbejde i forberedelsen og udviklingen af undervisningsmaterialer blandt adskillige geografisk spredte udviklere og studenterne selv med flere.

Der vil blive anvendt redskaber så som fejlrapporteringssystemer, versionskontrolsystemer og "online chat" og wiki´er til samarbejde mellem forskellige grupper af studerende i indlæringsprocessen i form af virtuelle arbejdsgrupper.

Ligesom der vil være en udbredt brug af "peer review" af studenternes arbejder (både fra andre studerende og fra enhver anden interesseret person udenfor masteruddannelsen, ved offentliggørelse på Internettet.

Der vil blive arbejdet i virkelige projekter, så som bidrag til Libre Softwareprojekter som en del af læreprocessen.

Man kan også tænke sig opdagelse af nye evalueringsmetoder, baseret på "peer review" som allerede nævnt og ved hjælp af kommentarer fra alle mulige andre interesserede personer.

Projektet vil være nyskabende i sin art i Europa og måske endda globalt.

Den meget kraftige medindragelse af de studerende og endda af udefra kommende virksomheder, organisationer og enkeltpersoner vil antagelig virke meget motiverende på de studerende, forudsat at uddannelsen er planlagt og gennemført med tilstrækkelig kvalitet. Det bliver spændende at følge de første hold Libre Software kandidaters videre færd i det globale vidensamfund.

Artikel oversigt »